Welkom!

Fijn dat u een kijkje neemt op de website van Kindcentrum Toermalijn (onderdeel van Stichting Lucas Onderwijs)  Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen in de keuken van de basisschool en peuterleerplek, om te ruiken aan en te proeven van ons aanbod. Hopelijk raakt u geïnspireerd door wat u ziet en maakt u een afspraak voor een rondleiding bij ons. U bent van harte welkom!

 Wat is een kindcentrum?

Een kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Bij Toermalijn worden op de peuterleerplek en de basisschool de peuters, kleuters en kinderen tot en met 12 jaar in één doorgaande lijn gevolgd.

Afgestemd op de behoeften van het kind

Een kindcentrum biedt onderwijs, kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook sportactiviteiten afgestemd op de behoeften van de kinderen. Bij Toermalijn werken wij onder andere samen met Het Talentenhuis op het gebied van sport en voor de invulling van cultuureducatie. Kinderen kunnen zich zo optimaal en in de volle breedte ontwikkelen.

Aanbod op maat

Toermalijn biedt een aanbod op maat. Dit betekent dat u zowel van kinderopvang als onderwijs gebruik kunt maken, maar ook voor één van beide voorzieningen kunt kiezen. Toermalijn ondersteunt de behoeften van uw kind en gezin hierdoor optimaal. Het grote voordeel van een kindcentrum is dat uw kind de hele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers.

Het beste naar boven brengen

Voor uw kind betekent dit dat het aanbod zoveel mogelijk wordt afgestemd op zijn of haar behoeften. Toermalijn biedt maatwerk in leerstof, leertijd en leerstijl, zodat er alle ruimte is om de talenten van uw kind optimaal tot bloei te laten komen.

Missie

“It takes a village to raise a child”

Kinderen, hun ouders en opvoeders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, buurtbewoners en experts ontmoeten elkaar in Kindcentrum Toermalijn. De buurt is van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Sociale netwerken worden verstevigd door de buurt, zowel in formele en informele verbindingen.

We staan allen rond het kind. Op onze basisschool en peuterleerplek verbinden we iedereen die nodig is om een pedagogisch klimaat te creëren waarin het goed ontwikkelen, opvoeden en opgroeien is.  Één gebouw, één visie, één doorlopende leerlijn.

Onze kinderen zijn wereldburgers. We dragen samen de verantwoordelijkheid om, in een continu veranderende wereld, het beste uit ieder kind te halen en de basis te leggen voor de toekomst.

Visie

Kinderen ontwikkelen zich continu. In ons kindcentrum bieden we kinderen een breed en integraal aanbod, van 0 tot en met 12 jaar van 8:00 uur tot 18:00 uur.  School, dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en ouders werken samen zodat de kinderen zich  optimaal en in een doorgaande lijn ontwikkelen en waar leren en spelen in elkaar overgaan.  Ons team bestaat uit professionals die samenwerken vanuit een gedeelde pedagogische visie.

Bij ons mag een kind zichzelf zijn. We bieden kinderen een veilige, liefdevolle en uitdagende omgeving, waar leren en spelen in elkaar over gaan. Kinderen leren door te onderzoeken, door successen te ervaren én door fouten te mogen maken.

Ons startpunt is het kind, dat eigenaar is van zijn eigen leerproces. Ieder kind heeft andere talenten en kwaliteiten en leert en ontwikkelt zich verschillend. Kinderen hebben pas gelijke kansen als ze  verschillend begeleid worden. Op de basisschool en peuterleerplek geven wij ze daarvoor de ruimte en ondersteuning, samen met ouders. We vinden zelfgestuurde vrije tijd belangrijk, waar kinderen eigen initiatieven nemen, zelfstandig participeren en vriendschappen sluiten in de groep .

Onze professionals zijn er om kinderen te ondersteunen bij hun unieke ontwikkeling, ze te laten reflecteren en uit te dagen een volgende stap te nemen. We doen dit in een uitdagende speel- en leeromgeving en, binnen een breed curriculum met extra ruimte voor talentontwikkeling voor sport en cultuur.

"Mijn kinderen kwamen in groep 2 en groep 5 en groep 7 op Toermalijn. Ze zijn hartelijk ontvangen, zowel door de groep als door de leerkrachten. Ze hebben een fantastische tijd op Toermalijn . Ze leren veel en hebben lol . Ze gaan ook met veel plezier naar school. Dat doet een ouder natuurlijk goed. Ook het feit dat ze in een vertrouwde omgeving zijn, is voor een ouder heel belangrijk."

mevr. Van Dijk

Kernwaarden

Onze 5 kernwaarden laten zien waarvoor we staan, wat ons bindt en hoe we met elkaar willen omgaan. Ze zijn een kompas waarop we varen, een helder en herkenbaar uitgangspunt in ons dagelijks werk.

Respectvol ontmoeten

Respectvol ontmoeten

Iedereen binnen en buiten ons kindcentrum (kind, ouders, medewerkers en andere betrokkenen) weet zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal, geaardheid en afkomst. We respecteren de eigenheid van de kinderen en leren elk kind een plekje te vinden in de groep. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en werken op een constructieve wijze samen. Dit leren we ook de kinderen. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien en ervaren we als een bron van inspiratie.

Veilig

Veilig

Kinderen en ouders komen graag naar KC Toermalijn. We zorgen voor een duidelijke, veilige sfeer, waardoor onze leerlingen goed in hun vel zitten en met plezier naar school komen. We bevorderen positief sociaal gedrag en hebben een open en interactieve (luister)houding.
Elk kind is het waard om zich zo te mogen ontwikkelen, zodat het zich staande kan houden zowel nu als in de toekomst met behoud van zijn/haar unieke persoonlijkheid.

Samen

Samen

Samen komen we verder. Door onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning in een geïntegreerde vorm aan te bieden, werken wij aan optimale ontwikkeling van kinderen. Wij verbinden het binnen- en buitenschools leren met elkaar. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen zijn samen verantwoordelijk. Ouders en kinderen denken en praten mee over de ontwikkeling van het kind(centrum). We stimuleren kinderen om van en met elkaar te leren.

Zelfstandig

Zelfstandig

Binnen een georganiseerde en overzichtelijke structuur leren we kinderen zelfstandig te functioneren, verantwoordelijkheid te dragen en eigen initiatief te nemen.

Professioneel

Professioneel

Al onze medewerkers zijn professionals op zijn of haar eigen vakgebied en kijken kritisch naar zichzelf, stellen zich open voor anderen en weten nieuwe opvattingen op waarde te schatten. We stellen hoge doelen en werken continu aan onze professionaliteit, zowel gezamenlijk als individueel. Ouders mag van ons verwachten dat wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We staan open voor feedback en blijven reflecteren op ons eigen handelen.

Positive Behaviour Support (PBS)

Onze omgang met kinderen is gebaseerd op Positive Behavior Support (PBS).

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die het kindcentrum belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het team in het kindcentrum het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief klimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van de geboden begeleiding.