Werken in domeinen

Toermalijn heeft drie ‘domeinen’. Ieder domein bestaat uit een aantal professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, onderwijsondersteuners, vakdocenten en natuurlijk kinderen.

Leeftijd: 2,5-6 jaar

Domeinleider: Maartje Wonders

Leeftijd: 6-9 jaar

Domeinleider: Sherona van der Donk

Leeftijd: 9-12 jaar

Domeinleider: Femke Wezenaar

Stamgroepen en instructiegroepen

Op Toermalijn werken we met stamgroepen en instructiegroepen. Binnen een domein wordt ieder kind ingedeeld in een stamgroep.  In de stamgroepen vinden alle groepsactiviteiten plaats: start en afsluiting van de dag, muzikale-, creatieve- en sportactiviteiten, lunch en pauzemomenten. De stamgroepleerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouder. De begeleiding van en onderwijs aan de kinderen vindt echter plaats in samenwerking met alle medewerkers van een domein. Het onderwijsaanbod krijgt ieder kind op zijn of haar eigen niveau in de instructiegroep bij de instructiegroepleerkracht. Zo krijgt ieder kind een aanbod wat het best bij hem of haar past.

Programma op maat

Door het werken in domeinen is het op Toermalijn goed mogelijk om aan te kunnen sluiten bij wat ieder kind nodig heeft. We willen immers dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Naast de groepsmomenten in de stamgroep is er dus ook ruimte voor individuele instructie voor bijvoorbeeld rekenen of spelling. De individuele en klassikale instructie wordt gegeven in de instructiegroep bij de instructiegroepleerkracht. We kijken voor ieder kind wat het beste past. Meerdere keren per dag reflecteren we op het werk. Wat ging goed? Waar is hulp nodig? Hoe ging de samenwerking? Bevorderen van zelfstandigheid, eigenaarschap van de leerling en zicht op de persoonlijke ontwikkeling vinden we daarbij erg belangrijk.

"De school is erg schoon , en professoren en docenten zijn erg aardige mensen en de activiteiten voor de kinderen zijn veel en leuk dat ze de kinderen goed verzorgen".
Moeder van Nour en Maria

Onderwijs op maat

We leven in een snel veranderende wereld, terwijl het onderwijs nog steeds bijna dezelfde vorm heeft als  bij het begin van de onderwijswet in 1857. Kinderen leren en ontwikkelen zich echter  anders, en ook de technologische ontwikkelingen maken een ander aanbod van het onderwijs mogelijk.  Wereldwijd wordt nagedacht welke vaardigheden in het onderwijs een plek moeten krijgen. Het gaat daarbij niet alleen om de cognitieve vaardigheden maar zeker ook om de zogenaamde conatieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die een beroep doen op kennis en beheersing van jezelf en kennis en vaardigheden om met anderen om te gaan.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit en kwaliteit van onderwijs. Zo weten we bijvoorbeeld dat een leerkracht, die voor een groep vertelt, de minst effectieve vorm van leren is. Het leerrendement wordt groter door te ervaren en samen te werken.

Wij geven daar op Toermalijn vorm aan, door onderwijs op maat te maken en ons onderwijs anders te organiseren.

Niet meer leren van 1 leerkracht, met 30 kinderen in een groep, met dezelfde lesstof uit een boek. Op Toermalijn krijgen kinderen een programma op maat. Meerdere professionals geven les, kinderen volgen hun leerlijn en leren van elkaar. Ze leren terwijl ze onderzoeken en ontwerpen, hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en gestimuleerd.
Het nieuwe gebouw (dat we in 2023 hopen te betrekken) heeft leerpleinen, een atelier, een muziekruimte, een wetenschapslokaal, taal en rekenruimtes, stille werkplekken, beweegplekken, een ontdektuin en nog veel meer. Tot die tijd geven we hier goed vorm aan in het huidige gebouw. Ook hier zijn geen aparte lokalen meer, maar leerpleinen.

Kinderen op Toermalijn werken met digitale ondersteuning van tablets van Snappet en Chromebooks. Snappet is een tablet waarop digitaal de leerstof voor rekenen aangeboden wordt.  De tablet biedt kinderen lesstof aan op gedifferentieerd niveau, waardoor het heel goed past in onze visie van werken op een eigen niveau.  De leerkrachten blijven de instructie geven, maar de verwerking gebeurt op de tablet. Kinderen krijgen daarbij directe feedback op de antwoorden en kunnen direct de opgave verbeteren. Door een dashboard ziet de leerkracht direct welke kinderen moeite hebben met een opdracht, waardoor ze dus ook meteen extra instructie kunnen geven indien nodig.

Thematisch werken

Op Toermalijn werken we zoveel mogelijk met thema’s voor Taal en Wereldoriëntatie. Elk thema wordt indien mogelijk vanuit verschillende vakgebieden bekeken; vanuit aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde en filosofie.

Zo zijn de kinderen bezig met verbanden leggen, ze leren analyseren, ze zien de structuren die steeds terugkomen en herkennen deze. Daarmee kunnen kinderen ook evalueren, ze ontdekken de relatie met andere thema’s en ze kunnen het geleerde in een andere context plaatsen. Ze ontwikkelen zo het hogere denken.

Door thematisch te werken kunnen we goed differentiëren en de talenten van kinderen stimuleren en ontwikkelen.

104

Talentontwikkeling

Kinderen zijn verschillend, en die verschillen moeten we benutten. We zeggen niet voor niets: “Kinderen hebben pas gelijke kansen als ze verschillend begeleid worden”.

In het kindcentrum hebben de kinderen elke week 3 uur extra les in wat wij ‘LKP vakken’ noemen. LKP staat voor Leerkansenprofielschool. Het staat voor het belang dat wij hechten aan creativiteit, sport en cultuur, en de kans die alle kinderen moeten krijgen om hier kennis mee te maken. Zo kunnen ze talenten bij zichzelf ontdekken en ontwikkelen.

We werken samen met Het Talentenhuis voor de inhuur van vakdocenten. Daardoor hebben we vakleerkrachten voor sport, muziek, wetenschap & techniek, dans/theater, fotografie, design en beeldende vorming. De LKP vakuren worden gekoppeld aan de thema’s die in de domeinen behandeld worden.

Nederlandse les anderstaligen kleuters

Toermalijn vangt anderstalige kinderen op in domein onderbouw. Kleuters die uit het buitenland komen en nog geen Nederlands spreken, krijgen bij ons speciale ondersteuning.

Ze werken in het domein, waar ze meedraaien met de andere kinderen, maar extra ondersteuning krijgen op het gebied van taal. Hier werken ze in kleine groepjes aan de aanpak ‘Klein beginnen’ en krijgen zij extra lessen, we noemen dit pre-teaching, voor LOGO3000. Door de inzet van deze activiteiten wordt spelenderwijs de woordenschat vergroot. Hierdoor kunnen de kinderen makkelijker aansluiten bij het reguliere aanbod van de kleutergroep.

Onze onderwijskwaliteit

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom staat ook in de wet waar het onderwijs op basisscholen ten minste aan moet voldoen. Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders werken elke dag erg hard om leerlingen goed onderwijs te geven.

De Inspectie van het Onderwijs waarborgt dat scholen ten minste onderwijs bieden dat voldoet aan de basiskwaliteit. Ook bij ons op school wordt gekeken wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet.
De Inspectie van onderwijs houdt toezicht op scholen. Onderzoeken op scholen worden op maat gemaakt, en bestaan in de regel uit een combinatie van lesbezoeken, analyse van documenten en gegevens, gesprekken met leraren, met schoolleiding, met leerlingen en ouders, en een terugkoppeling naar het team.  Voor meer informatie omtrent het toezicht op scholen verwijzen wij u naar de website van de Inspectie van het Onderwijs.

De kwaliteit van het onderwijs op KC Toermalijn is voldoende, er vindt basistoezicht plaats.

Via de website Scholen op de kaart, vind u belangrijke informatie over basisscholen bij u in de buurt. Over KC Toermalijn kunt u lezen wat wij doen voor goed onderwijs en u kunt heel makkelijk een aantal scholen met elkaar vergelijken. We geven een toelichting op de cijfers en resultaten en geven u informatie over de onderwijskwaliteit op onze school. Zo krijgt u een betrouwbaar en compleet beeld van de school.

Ga naar Scholen op de kaart

Het schoolplan is een document waarin Toermalijn eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Hiermee laten we zien te voldoen aan alle wettelijke eisen. We beschrijven het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, de ondersteuning die wij geven aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte en de manier waarop Toermalijn de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert. Bekijk hieronder ons schoolplan voor 2019-2023.

De school gebruikt het schoolplan om het beleid van elk schooljaar vast te stellen. Het beleid van elk schooljaar wordt beschreven in onderstaand jaarplan.