Nieuwsbrief

Elke twee weken ontvangt u via de ouderportal of op papier een nieuwsbrief. Hierin staat belangrijke informatie voor ouders en kinderen.

Lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 08.30 uur– 15.15 uur.

Woensdag

van 08.30 uur – 12.30 uur

Toermalijn geeft je een blik op de toekomst

Schoolagenda en vakanties

Vakantie
Eerste dag
Laatste dag
Herfstvakantie Ma 18 oktober 2021 Vrij 22 oktober 2021
Kerstvakantie Vrij 24 december 2021 Vrij 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie Ma 28 februari 2022 Vrij 4 maart 2022
Meivakantie Ma 25 april 2022 Vrij 6 mei 2022
Zomervakantie Vrij 8 juli 2022 Vrij 19 augustus 2022

Verlofaanvraag

Een kind dat het kindcentrum bezoekt, is leerplichtig vanaf het moment dat het 5 jaar wordt. In sommige gevallen kan de directie verlof verlenen volgens wettelijk vastgestelde regels. Het verlof buiten onze vakanties moet altijd vooraf en schriftelijk bij de directeur van Toermalijn worden aangevraagd. U kunt hiervoor, twee weken voorafgaand aan het verlof, een formulier aanvragen bij de directie of de administratie.

Verlof, langer dan 10 dagen, wordt minimaal 1 maand tevoren aangevraagd via de directeur bij de leerplichtambtenaar. Verlof rond onze vakanties is wettelijk niet toegestaan, tenzij er sprake is van gewichtige redenen. Dit zogenaamd luxeverzuim wordt streng gecontroleerd door Leerplicht. Meer informatie over luxeverzuim en leerplicht vindt u HIER

Peuterleerplek/VVE

Bij Kindcentrum Toermalijn is er nauwe samenwerking met peuterleerplek Toermalijntjes. In het domein PLP-kleuters werken we samen aan de doorgaande ontwikkelingslijn van uw kind.

Peuterleerplek Toermalijntjes is onderdeel van JongLeren, dé organisatie in Den Haag waar kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar zich spelenderwijs kunnen voorbereiden op de overgang naar de samenwerkende basisschool.
In de vertrouwde en uitdagende omgeving van de peuterleerplek leren kinderen door te spelen. Al spelend werken ze bijvoorbeeld aan zelfstandigheid en taal. Kinderen leren ook veel van elkaar. Samen gaan ze op onderzoek uit en ontdekken ze de wereld om hen heen.
Een goed contact met de ouders vindt JongLeren erg belangrijk. Er wordt samen gesproken over de ontwikkeling, hoe het gaat op de peuterleerplek en hoe het thuis gaat.
Samen zorgen we voor een goede voorbereiding ….. voor straks op de basisschool.
Voor meer informatie: Neem een kijkje op www.jonglerendenhaag.nl

De samenwerking met de kleutergroepen bevordert een soepele overgang naar de kleutergroep. In peuter- en kleutergroepen wordt met één programma gewerkt: “Startblokken”. In dit programma worden thema’s aangeboden met aandacht voor alle aspecten van de ontwikkeling van jonge kinderen, in het bijzonder voor de vroege taalontwikkeling. Wanneer uw kind overgaat naar de kleutergroep vindt er met uw toestemming een goede overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor peuterleerplek Toermalijntjes, dan is die inschrijving in beginsel gekoppeld aan inschrijving voor Kindcentrum Toermalijn.
Uw kind is vier dagdelen per week welkom en maakt dan deel uit van een vaste groep.

Inschrijven en contact

U kunt elke dag tussen 12.00 en 13.00 uur bij ons binnen lopen voor inschrijving. Inschrijven kan ook via DEZE link.

De peuterleerplek is op de begane grond van de school. U kunt natuurlijk ook bellen voor een afspraak of gewoon voor meer informatie.

Openingstijden: Ochtend: 8.15-11.30 en middag: 12.15-15.30 uur
Telefoonnummer: 070 205 3556 en 06 233 92916
Pedagogisch medewerkers van “Toermalijntjes”: Thessa, Lientje, Charlotte en Latifa
Kwaliteitsmedewerker: Irene van Staalduinen
Emailadres kindadministratie@jonglerendenhaag.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap van ouders in het kindcentrum is wettelijk geregeld en vastgelegd in het medezeggenschaps-reglement. De belangrijkste taak van de medezeggen-schapsraad is het bespreken van schoolse zaken en het uitbrengen van advies aan de directie (of het bestuur), al dan niet bindend. De leden hebben zitting voor drie jaar en kunnen zich vervolgens eenmaal herkiesbaar stellen. Bij de bijeenkomsten wordt de directie uitgenodigd voor overleg. De zittende ouders zijn: Samina Ahmed en Soumaya Belhay.

Ouderraad (OR)

De ouderraad helpt het team bij de organisatie van diverse extra activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Die ondersteuning maakt het mogelijk deze feesten en activiteiten te realiseren. Wilt u zich aanmelden voor de ouderraad? U kunt zich aanmelden bij de directie.

Buitenschoolse opvang 2Samen

101

Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (bso) een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen, een professionele kinderopvangorganisatie met locaties in Den Haag, Naaldwijk en Monster. Uw kind is van harte welkom bij onze bso 2Hoek De Gheijn aan de De Gheijnstraat 95. 2Hoek biedt buitenschoolse opvang na schooltijd en in de schoolvakanties. Lees meer over bso 2Hoek.
U kunt altijd terecht voor een rondleiding.

Wilt u meer weten over Kinderopvang 2Samen?

www.2samen.nl
070-3385500 (afd. Planning & Advies)
planning@2samen.nl

Uitdagende activiteiten

Kinderopvang 2Samen biedt met het programma ‘KICKS’ een uitdagend aanbod vol belevingen voor kinderen op de bso en voor scholen. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij voorop. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten bij de bso of op school aangeboden. In vakanties zorgt KICKS voor een extra speciaal vakantieactiviteiten-aanbod, van robotjes bouwen op je eigen bso tot surfclinics!

Schoolgids

De schoolgids bevat  informatie over waar wij voor staan (visie en missie) en hoe wij onze doelstelling realiseren. Daarnaast leest u ook tussen de regels door wat de kern van ons handelen is: de wisselwerking tussen leerkracht, leerling en ouder(s). Elke leerling mag zich gekend en gewaardeerd voelen. Dat maakt onze opdracht uitdagend en inspirerend.

In de schoolgids vindt u informatie en afspraken. Afspraken helpen ons een veilige omgeving te creëren waarin elke leerling tot zijn/haar recht komt. Een omgeving waarin wij, samen met ‘thuis’, de leerling een stap verder brengen in onze maatschappij.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Toermalijn is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.n

Betaling ouderbijdrage

Kindcentrum Toermalijn maakt gebruik van de service van WIS collect, een bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces zowel ouders/verzorgers als voor de school makkelijker wordt.

U ontvangt een factuur op het e-mailadres dat bij de Toermalijn bekend is. In elk bericht staat een link naar uw persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving ziet u de facturen staan die betrekking hebben op uw kind. Deze facturen kunt u binnen WIS Collect direct via iDEAL voldoen.

<< Bekijk de instructievideo hiernaast als u hulp nodig heeft bij het betalen.