Nieuwsbrief

Elke twee weken ontvangt u via de ouderportal of op papier een nieuwsbrief. Hierin staat belangrijke informatie voor ouders en kinderen.

Lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 08.30 uur– 15.15 uur.

Woensdag

van 08.30 uur – 12.30 uur

Toermalijn geeft je een blik op de toekomst

Vakanties en studiedagen

Vakantie
Eerste dag
Laatste dag
Herfstvakantie Ma 21 oktober 2018 Vrij 25 oktober 2018
Kerstvakantie Vrij 20 december 2018 Vrij 3 januari 2019
Voorjaarsvakantie Ma 24 februari 2019 Vrij 28 februari 2019
Meivakantie Vrij 27 april 2019 Vrij 8 mei 2019
Zomervakantie Vrij 17 juli 2019 Vrij 28 augustus 2019
Studiedagen
Datum
Kinderen hele dag vrij 1. Maandag 23 september 2019
2. Dinsdag 26 november 2019
3. Vrijdag 17 januari 2020
4. Dinsdag 12 maart 2020
5. Dinsdag 2 juni 2020
Professionalisering team
Datum
Kinderen om 12:30 u vrij 1. Dinsdag15 oktober 2019
2. Donderdag 14 november 2019
3. Dinsdag 28 januari 2020
4. Maandag 17 februari 2020
5. Vrijdag 20 maart 2020
Feestdagen
Datum
Prinsjesdag Dinsdag 17 september 2019
Goede vrijdag Vrijdag 10 april 2020
Tweede paasdag Maandag 13 april 2020
Koningsdag Maandag 27 april 2020
Hemelvaartsdag Donderdag 21 mei 2020
Dag na hemelvaart Vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag Maandag 1 juni 2020
Vieringen
Datum
Sinterklaas Donderdag 5 december 2019
Kerstviering en diner      Donderdag 19 december 2019
Laatste schooldag   Donderdag 16 juli 2020

Verlofaanvraag

Een kind dat het kindcentrum bezoekt, is leerplichtig vanaf het moment dat het 5 jaar wordt. In sommige gevallen kan de directie verlof verlenen volgens wettelijk vastgestelde regels. Het verlof buiten onze vakanties moet altijd vooraf en schriftelijk bij de directeur van Toermalijn worden aangevraagd. U kunt hiervoor, twee weken voorafgaand aan het verlof, een formulier aanvragen bij de directie of de administratie.

Verlof, langer dan 10 dagen, wordt minimaal 1 maand tevoren aangevraagd via de directeur bij de leerplichtambtenaar. Verlof rond onze vakanties is wettelijk niet toegestaan, tenzij er sprake is van gewichtige redenen. Dit zogenaamd luxeverzuim wordt streng gecontroleerd door Leerplicht. Meer informatie over luxeverzuim en leerplicht vindt u hier.

Peuterspeelzaal/VVE

Bij Kindcentrum Toermalijn is er nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal. In het domein psz-kleuters werken we samen aan de doorgaande ontwikkelingslijn van uw kind.

In onze peuterspeelzaal spelen kinderen van 2,5 tot 4 jaar onder deskundige leiding van twee leidsters. Behalve voor ontwikkeling van taal, rekenen en spel is er ook aandacht voor muziek, handvaardigheid en oefening in motorische ontwikkeling. Halverwege de ochtend krijgen de kinderen iets te eten (ook fruit) en te drinken: gezellig samen rond de tafel. Bij goed weer spelen de kinderen buiten op de speelplaats. Ook wordt gebruik gemaakt van de speelzaal in school.

De samenwerking met de kleutergroepen bevordert een soepele overgang naar de kleutergroep. In peuter- en kleutergroepen wordt met één programma gewerkt: “Startblokken”. In dit programma worden thema’s aangeboden met aandacht voor alle aspecten van de ontwikkeling van jonge kinderen, in het bijzonder voor de vroege taalontwikkeling. De voortgang van de ontwikkeling van uw kind wordt regelmatig met u besproken. En wanneer uw kind overgaat naar de kleutergroep is er een overdracht tussen peuterleidsters en leerkrachten. Dat gebeurt overigens met uw toestemming.

Inschrijving

Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor peutergroep de Toermalijntjes, dan is die inschrijving in beginsel gekoppeld aan inschrijving voor Kindcentrum Toermalijn. Indien er een wachtlijst is, komen ouders die gekoppeld inschrijven hoger op de lijst. Uw kind is vier dagdelen per week welkom en maakt dan deel uit van een vaste groep van maximaal 15 kinderen.

Inschrijven en contact

U kunt elke dag tussen 12.00 en 13.00 uur bij ons binnen lopen voor inschrijving. Inschrijven kan ook via DEZE link.

Alleen op woensdag zijn wij dicht. De peuterspeelzaal is op de begane grond van de school. U kunt natuurlijk ook bellen voor een afspraak of gewoon voor meer informatie.

Openingstijden: Ochtend: 8.30-11.30 en middag: 13.00-15.00 uur
Telefoonnummer: 070 205 3556 en 06 233 92916
Peuterleidsters van de “Toermalijntjes”: Diana Stoet, Esmeralde Moesman, Thessa Ligtvoet
Kwaliteitsmedewerker: Irene van Staalduinen
Onderbouw vrije dagen (groep 1 t/m 4) 5. Do 29 maart 2018

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap van ouders in het kindcentrum is wettelijk geregeld en vastgelegd in het medezeggenschaps-reglement. De belangrijkste taak van de medezeggen-schapsraad is het bespreken van schoolse zaken en het uitbrengen van advies aan de directie (of het bestuur), al dan niet bindend. De leden hebben zitting voor drie jaar en kunnen zich vervolgens eenmaal herkiesbaar stellen. Bij de bijeenkomsten wordt de directie uitgenodigd voor overleg. De zittende ouders zijn: Samina Ahmed en Soumaya Belhay.

Agenda en notulen

Ouderraad (OR)

De ouderraad helpt het team bij de organisatie van diverse extra activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Die ondersteuning maakt het mogelijk deze feesten en activiteiten te realiseren. Wilt u zich aanmelden voor de ouderraad? U kunt zich aanmelden bij de directie.

Buitenschoolse opvang 2Samen

101

Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (bso) een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen, een professionele kinderopvangorganisatie met locaties in Den Haag, Naaldwijk en Monster. Uw kind is van harte welkom bij onze bso 2Hoek De Gheijn aan de De Gheijnstraat 95. 2Hoek biedt buitenschoolse opvang na schooltijd en in de schoolvakanties. Lees meer over bso 2Hoek.
U kunt altijd terecht voor een rondleiding.

Wilt u meer weten over Kinderopvang 2Samen?

www.2samen.nl
070-3385500 (afd. Planning & Advies)
planning@2samen.nl

Uitdagende activiteiten

Kinderopvang 2Samen biedt met het programma ‘KICKS’ een uitdagend aanbod vol belevingen voor kinderen op de bso en voor scholen. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij voorop. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten bij de bso of op school aangeboden. In vakanties zorgt KICKS voor een extra speciaal vakantieactiviteiten-aanbod, van robotjes bouwen op je eigen bso tot surfclinics!

Schoolgids

De schoolgids bevat  informatie over waar wij voor staan (visie en missie) en hoe wij onze doelstelling realiseren. Daarnaast leest u ook tussen de regels door wat de kern van ons handelen is: de wisselwerking tussen leerkracht, leerling en ouder(s). Elke leerling mag zich gekend en gewaardeerd voelen. Dat maakt onze opdracht uitdagend en inspirerend.

In de schoolgids vindt u informatie en afspraken. Afspraken helpen ons een veilige omgeving te creëren waarin elke leerling tot zijn/haar recht komt. Een omgeving waarin wij, samen met ‘thuis’, de leerling een stap verder brengen in onze maatschappij.

schoolgids afbeelding

Betaling ouderbijdrage

Kindcentrum Toermalijn maakt gebruik van de service van WIS collect, een bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces zowel ouders/verzorgers als voor de school makkelijker wordt.

U ontvangt een factuur op het e-mailadres dat bij de Toermalijn bekend is. In elk bericht staat een link naar uw persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving ziet u de facturen staan die betrekking hebben op uw kind. Deze facturen kunt u binnen WIS Collect direct via iDEAL voldoen.

<< Bekijk de instructievideo hiernaast als u hulp nodig heeft bij het betalen.